rhy.fi
2024

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY

 

 

 

 


VUOSIKOKOUS/TALVIKOKOUS 2024 Pöytäkirja

 


Aika: 23.2.2024 klo 18.30-20.02

Paikka. Toholammin kunnantalo

Läsnä: 9 jäsentä, liite

 


 

    


1 §

 

Kokouksen avaus.

 

 

 

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

.Puheenjohtaja avasi kokouksen

 

2 §
Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina.

Päätös

Valittiin puheenjohtajaksi Marja Tuoreniemi, pöytäkirjantarkistajiksi Mehmet

Karakas Arttu Ahola, sihteeriksi Kimmo Virkkala

 

3 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu Lestijokilehdessä 15.2.2024 sekä seuran facebookissa .

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

 


4 §
Toimintakertomus vuodelta 2023

Johtokunnan esitys

 


 HALLINTO JA JÄSENET 

Johtokunta 

Puheenjohtaja Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja Tommi Virkkala

 

Jäsenet Erkki Ala-Kopsala

Jani Willman

Markku Hangasmaa

Seppo Lappi

Ilari Rautiola

Antero Ylitalo

Kim Isoniemi

Sihteeri Kimmo Virkkala

 


Toiminnan tark. Raimo Ahokas ja Olli Jylhä

(varalla) Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 28.3.2023 ja Kesäkokouksen

27.7.2023. Jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2023 oli keskimäärin 380 kpl

joista maksavia jäseniä oli noin 285 kpl

Jäsenluetteloa ja sen reskontraa on päivitetty  

Kiinteistöt ja niiden huolto 

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, polttopuita toimitettiin lintutornille.

 

 

 

 

 

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita 

Ampumajaosto 

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina

toimihenkilöinä

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa

Ilveksen lupaa ei haettu,

Karhun yhteislupa ei saatu

Suden kannanhoidollinen metsästystä ei ollut

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran

nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys 

-Yleisesti riistakannat normaalit,

-Metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla

-Hirvikanta, yhteislupa-alueella jaettiin 100 % myönnetystä luvasta,

-määrästä jäi lupia käyttämättä, yhteisluvassa jaettiin aikuisia 29 ja vasoja 29 ja TMS osuus aikuisia

16/16 ja saalis 15 aikuista ja 11 vasaa jäävän kannan osalta suunta on selvästi nouseva

-Kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä 16 kpl, Kauriin osalta kanta-arvio vakaa,

-Metsäpeuralle saatiin 1 uroksen kaatolupa, lupa on jälleen markkinoitu, lupa on käytetty!

-Valkohäntäpeuralle haettiin 4 kaatolupaa Rhy:lle, TMS:n luvasta kaadettiin 1 vasa

-Suurpeto havainnot etenkin susien jälkihavainnot satunnaisia

-Karhukanta on pysynyt oletettavasti samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna.

-Pienpetojen verotusta tehdään jäsenistössä ahkerasti.

-Muu pienriista, etenkin rusakko kanta on vahva.

Muu yleishyödyllinen toiminta 

hirvipeijaiset järjestettiin joulukuussa- 23 

 

Huomionositukset ja Muistamiset

Johtokunta hoitaa perinteisesti muistamiset! 

 


 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 


5 §
Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteiden mukaisesti

 


Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
6 §
Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille.
7 §
Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2023 ollut Jouni Tiainen

Päätös

Jouni Tiainen valittiin jatkamaan 

 

 


8 §
Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

Ollut 1 000 € per hlö/v

Päätös

Puheenjohtajan korvaus 1500 € ja sihteerin korvaus 1000 €. Puheenjohtajan 

korvaus sisältää mm. metsäpeuran pyyntiin liittyviä tehtäviä.
9 §
Johtokunnan jäsenten valinta 

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa 

puolet(4) jäsenistä.

 


Erovuoroiset : Kim Isoniemi, Tommi Virkkala, Markku Hangasmaa ja Seppo Lappi.

Päätös

Erovuoiset jatkaa edelleen.

 

10 §
Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2023 toiminnan tarkastajina olleet Raimo Ahokas ja Olli Jylhä. Varalla 

Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Valittiin entiset jatkamaan edelleen.
11 §
Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toiminta-

vuodelle 2024 sekä tulo ja menoarvio.

 


YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Johtokunnan kokoukset tarvittaessa
Seuran sääntömääräiset kokoukset 
Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä 
Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään
Aktiivista maanvuokraus toimintaa
jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä 

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

Nuolukivet hankinta ja jako 
Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa! 
Haittalintujen hävittäminen
Pienpeto- ja loukkupyyntiä
Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään
toimintaan 

 

 


RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, Avustetaan riistanhoito 
yhdistystä, jos laskentaa suoritetaan, resurssin löytyessä. 
Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä 
osin kuin niitä pyydetään. 

 

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta) 

Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla
Hirvenmetsästys, joista oma virallinen kokous 
Valkohäntäpeuran metsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään
Metsäpeuran metsästys järjestetään 
Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin
Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa
Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin 

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa 
Ohjattua Haulikkoammuntaa
Ampumamajan kunnostusta 
Hirvirata-ammunta harjoittelua
Kilpailutoimintaa
Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia 

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan
kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden 
johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

Pienpetojen pyyntikoulutusta
Metsästys- ja eränkäyntikerho

 

 

 

 

 


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

Hirvipeijaiset v. 2024 järjestetään tilanteen salliessa ()
Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!
Järjestetään ampuradalla siivous ja polttopuutalkoot keväällä! 
Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin 
tapahtumiin tai niiden järjestämiseen 
Osallistutaan aktiivisesti Tuulivoimahankkeiden vaikutusten 
arviointiin metsästykseen! 

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Johtokunta päättää
 

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET 

Maanvuokraus
Riistanhoito
Koulutus 
Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito 

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen
Vieraslupakorttien myynti
Kaatolupamaksujen myyntituotot 
(käydään läpi talousarvio kuluvalle vuodelle)

            Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

 

 

 

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti

 

 

 

13 §
Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

 


Seuran jäsenmaksut ollut 30 €/ v. Liittymismaksu 20 eur seuran alueella 

asuneelta, alle 18 v ilmainen. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur. Talvikokous

päättää

 


Johtokunnan esitys

 


Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudeksi 30 € ja esitetään alle 

18 vuotiaan vieraspyytäjän kausimaksuksi 30 € jäsenen kiintiöstä ja jäsenen 

seurassa. Liittymismaksut ennallaan.

Päätös

Esityksen mukainen

 

14 §

--

 


15 § 
Seuran edustajat piirikokouksiin 

Päätös, Pj ja sihteeri

 


Toholammin ampumaradan järjestyssäännöt, ampumaradan vastaavan 

henkilön valinta, ilmoitus poliisiviranomaiselle ampumaradasta.

Ympäristöluvan ehtoihin kuuluu, että radalla täytyy olla järjestyssäännöt, ampuma-

ratavastaava henkilö, sekä radasta tehty ilmoitus poliisiviranomaisille. Liitteenä 

säännöt muokattuna Nivalan ampumaradan säännöistä

Johtokunnan esitys

Esitetään järjestyssäännöt talvikokoukselle, samoin ampumaradan vastaavan

henkilön valinta talvikokoukselle.

Päätös


Hyväksyttiin järjestyssäännöt liitteen mukaisesti, ampumaratavastaavaksi valittiin

Ilari Rautiola. Päätettiin tehdä poliisiviranomaisille ilmoitus ampumaradasta.
16 §
Muut asiat

Toholammin metsästysseura anoo hirvikoirakokeet vuodelle 2024. Pienpeto 

pyynnin tarvikkeet hankkii Riistanhoitoyhdistys.
17 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02

 

 

 

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös