rhy.fi
2023
KESÄKOKOUS

Aika                                    to 27.7.2023 klo 18.30-19.15

Paikka                               Ampumamaja

Läsnä                                13 jäsentä, liite                                                                                  

                     

 

 

1 §

 

 

Kokouksen avaus

Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

 

2 §

 

 

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

 

Pj, Valittiin Jouni Tiainen

 

Siht, Valittiin Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Valittiin Tommi Virkkala ja Antti Koivikko

 

 

 

 

3 §

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lestinjokilehdessä 20.7.2023 sekä seuran facebook sivuilla.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

4 §

 

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitusalueet

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Kaunisnevantiehen saakka (Ahokkaan tiehen saakka).

 

Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

 

Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet:

 

-  Kopsanneva  ja turvetuotantoalueet sekä viljelyspellot.   

 

Metsästysajat

Valtion metsästysajat, kirjaukset omariistaan havainnoista auttaa . Kauriin pyynti alkaa 1.10.2023.

 

Saaliskiintiöt

teeri  - 4 kpl per jäsen

metso – 1 kpl per jäsen

Kauris, 1 kpl per metsästäjä, 10 kauriin jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta

Kaurispukille esitetään kevätpukkipyyntiä, 5 kpl kiintiö.  

 

Rauhoitetut riistaeläimet

koppelo

peltopyy

Fasaani

 

Vierasluvat

Entisin ehdoin, 15 € vrk, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk, Jänislupa 100 € per kausi. Seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää isännän kiintiöstä, alle 18 vuotiaalle kausilupa 30 €, kiintiö jäsenen kiintiöstä, jäsen aina mukana.

 

Karhunpyynti

Ei lupia tulevalle kaudelle.

 

Ilveksenpyynti

Mukana ollaan jos päätetään hakea lupia.

 

Sudenpyynti, mikäli lupia haetaan, ollaan mukana hakuprosessissa

Hirven pyynti, haettu yhteisluvalla 44 kpl, saatu 44 kpl.

Metsäpeuranlupia 1 lupa, tuli 1 kpl

Valkohäntäpeura yhteishaku 4 haettiin, saatiin 4 lupaa.

 

Villisian metsästys

Villisian metsästys ajojahdilla

 Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

 Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen.

Pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan.

Perustetaan Wattsapp ryhmä villisian metsästäjille.

 

 

Haittalinnut

Metsästystä jatketaan entiseen tapaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 

 

 

5 §

 

 

Valkohäntä peuran metsästys

Toholammin metsästyseuralle on myönnetty 1 valkohäntäpeuran kaatolupa metsästyskaudelle 1.9 - 29.9 2023 vahtimalla metsästäen tai 30.9 - 15.2 2024 hirvieläimen pyyntiluvalla joko vahtimalla tai ajavaa koiraa apuna käyttäen, (koiran käyttö peuranmetsästyksessä on määritelty metsästyslaissa!) 
- Peuranmetsästystä varten perustetaan erillinen peuraporukka johon     ilmoittaudutaan erikseen 
- Peurapyyntiin osallistuvalla tulee olla ampumakoe suoritettuna ja osallistuja tulee olla Toholammin Metsästysseuran jäsen!  
- Peuran pyynti ajometsästyksellä tapahtuu porukkapyyntinä, johon nimetään metsästyksen johtajat 
- Kun ajometsästystä koiralla suoritetaan tulee riistakeskuksen hyväksymän johtajan olla aina läsnä ajometsästyksessä!  
- Ajometsästys tapahtuu aina suunnitellusti, ei koskaan omatoimisesti! 
vahtimalla metsästys on omatoimi metsästystä. 
- Peuranmetsästykselle valitaan siis 1 johtaja ja riittävä määrä varajohtajia! 
- Peuraporukan toiminnan tiedottamiseen perustetaan Whatsapp-ryhmä 
- Vieraskortilla ei ole oikeutta peuran metsästykseen missään muodossa!
- Peuraporukka päättää keskenään mahdollisista kustannus/ lihanjako, sarvet,

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

6 §

 

Kauriin metsästys

Kauriin pyyntiin perustetaan Whatsapp-ryhmä. Jokaisen kauriin metsästäjän täytyy kuulua ryhmään. Kaikki tiedottaminen perustuu ryhmän kautta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 

 

 

7 §  Maastoanomuksia

 

ANOJA

KOETYYPPI

AJANKOHTA

YHTEYSTIEDOT

MUUTA

Ylivieskan Kennelseura ry

Saara Mastokangas

 

Kansaininvälinen Hirvenhaukkukoe

27.10.2023

saara.mastokangas@icloud.com

Opastuomareille 30 € korvaus

Keski- Pohjanmaan hirvikoirakerho

Kasvattajakisa Reisjärvi

2.9.2023

Mika Lamu

mika.lamu@kotinet.com

 

Pm kisat Kannus

23.-24.9.23

 

SHHJ hirvenhaukut ottelu lohkokarsinta

10.11.23

 

Kansainvälinen hirvenhaukkukoe Kannus

2.12.2023

 

Keski-Pohjanmaan ajokoirakerho

Ajokokeet

Ilmoitetaan myöhemmin

Kimmo Virkkala

 

 

Päätös

Johtokunta hyväksynyt, lisäksi ne alueet missä kokeita on, rauhoitetaan kaikelta pyynniltä .

8 §

Muut asiat

Kiekkoradan käyttöä muutetaan vain ohjattuun ammuntaan.

9 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen

 VUOSIKOKOUS/TALVIKOKOUS  2023               PÖYTÄKIRJA
21.2.2023
 

1 §
 

Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

2 §
Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Sampo Ahola, sihteerinä Kimmo Virkkala. Pöytäkirjantarkistajiksi Heikki Lamu ja Matti Lappi

 
3 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu Lestijokilehdessä 9.2.2023 sekä seuran facebookissa .

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 §
Toimintakertomus vuodelta 2022

Johtokunnan esitys

 

  HALLINTO JA JÄSENET 

Johtokunta                

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja         Antero Ylitalo                   

Jäsenet                         Erkki Ala-Kopsala

                                           Jani Willman                     

                                           Markku Hangasmaa

                                           Seppo Lappi 

                                           Ilari Rautiola 

                                           Tommi Virkkala 

                                           Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala 

 

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä 

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää 

 

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 17.3.2022 ja Kesäkokouksen 22.7.2022

Jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2022 oli keskimäärin 380 kpl joista maksavia jäseniä oli noin 285 kpl

Jäsenluetteloa ja sen reskontraa on päivitetty  

Kiinteistöt ja niiden huolto 

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, polttopuita toimitettiin lintutornille.     

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita 

Ampumajaosto 

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä  

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa  

2 kpl Ilveksen lupaa haettu, ei saatu  

1 Karhun yhteislupa saatiin, Lupa käytetty 

Suden kannanhoidollinen metsästystä ei ollut  

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa    

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla 

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja 

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys 

-Yleisesti riistakannat normaalit, 

-Metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla 

-Hirvikanta, yhteislupa-alueella jaettiin 100 % myönnetystä 89,5 luvasta, 

-määrästä jäi lupia käyttämättä, yhteisluvassa aikuisia 56/48 ja vasoja 66/48 ja TMS osuus aikuisia 31/29 ja     vasoja 34/27, jäävän kannan osalta suunta on selvästi laskeva

-Kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä 9 kpl, Kauriin osalta kanta-arvo laskusuuntainen, 

-Metsäpeuralle saatiin 1 uroksen kaatolupa, lupa on jälleen markkinoitu, lupa on kokouspäivään mennessä käyttämättä 

-Valkohäntäpeuralle haettiin 4 kaatolupaa Rhy:lle, kaikki on kokouspäivään mennessä kaatamatta

-Suurpeto havainnot etenkin susien jälkihavainnot yleisiä, kanta lienee kuitenkin samalla tasolla edelliseen vuoteen

-Karhukanta on pysynyt oletettavasti samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna. 

-Pienpetojen verotusta tehdään jäsenistössä ahkerasti. 

-Muu pienriista, etenkin rusakko kanta on vahva.    

Muu yleishyödyllinen toiminta 

hirvipeijaiset järjestettiin joulukuussa-22

joulurauhanjulistus hongistossa jouluviikolla -22

mahdollistettiin talvinen lintutornille pääsy tallatun latu/ kelkkaura muodossa.  

        

Huomionositukset ja Muistamiset

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 
5 §
Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteiden mukaisesti

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 
6 §
Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille

 
7 §
Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2022 ollut  Jouni Tiainen

Päätös

Valittiin yksimielisesti Jouni Tiainen edelleen vuodelle 2023

 

 

 
8 §
Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

Ollut 1 000 € per hlö/v

Päätös

Esityksen mukainen

 
9 §
Johtokunnan jäsenten valinta 

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa  puolet(4) jäsenistä.

 

Erovuoroiset  :Antero Ylitalo, Erkki Ala-Kopsala, Ilari Rautiola ja Jani Willman.

Päätös

Valittiin kaikki jatkamaan edelleen

 

 
10 §
Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2022 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Valittiin Olli Jylhä ja Raimo Ahokas, varalle Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää

 
11 §
Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle 2023 sekä tulo ja menoarvio.

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

·        Johtokunnan kokoukset tarvittaessa

·        Seuran sääntömääräiset kokoukset 

·        Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä 

·        Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään

·        Aktiivista maanvuokraus toimintaa

·        jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä 

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)  

·        Nuolukivet hankinta ja jako 

·        Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa!  

·        Haittalintujen hävittäminen

·        Pienpeto- ja loukkupyyntiä

·        Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään toimintaan   

 

 

 

RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

·        Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, Avustetaan riistanhoito yhdistystä jos laskentaa suoritetaan, resurssin löytyessä.      

·        Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä osin kuin niitä pyydetään.     

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta)   

·        Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla

·        Hirvenmetsästys, joista oma virallinen kokous 

·        Valkohäntäpeuran metsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään

·        Metsäpeuran metsästys järjestetään 

·        Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin

·        Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa

·        Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin  

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

·        Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa 

·        Ohjattua Haulikkoammuntaa

·        Ampumamajan kunnostusta 

·        Hirvirata-ammunta harjoittelua

·        Kilpailutoimintaa

·        Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia   

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

·        Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan

·        kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

·        Pienpetojen pyyntikoulutusta

·        Metsästys- ja eränkäyntikerho


TIEDOTUDTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

·        Hirvipeijaiset v. 2023 järjestetään tilanteen salliessa ()

·        Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!

·        Järjestetään ampuradalla siivous ja polttopuutalkoot keväällä! 

·        Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin tai niiden järjestämiseen    

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

·        Johtokunta päättää  

 

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET 

·        Maanvuokraus

·        Riistanhoito

·        Koulutus 

·        Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito 

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

·        Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen

Vieraslupakorttien myynti
Kaatolupamaksujen myyntituotot 
(käydään läpi talousarvio kuluvalle vuodelle)

 TALOUSSUUNNITELMA

 

                                                        

 Tulot                                                                                           Menot

 

2022 tot.

2023

Ta

 

2022

toteutuma

2023

Ta

Jäsenmaksutulot

8505

8000

Henkilöstökulut

2 000

2 000

Ampumatoiminta

 

 

Pankki-ja postikulut

215

250

Vierasluvat

685

650

Kokous- ja neuvottelukulut

688

700

Liittymismaksut

80                                       

100

Huomionosoitukset

60

 

Hirvenpyynnin tuotot

 

 

Pr-toiminnan kulut

75

80

Muut tuotot peijaiset

370

400

Muut varsin.toimin.kulut

130

200

Saadut lahjoitukset

137

 

Poistot rakennuksista

19

19

 

 

 

Hirvijahtimaiden vuokrat

879

879

 

 

 

Hirviluvat

17

 

                                                             

 

 

Hirvipeijaiset ym.

615

700

 

 

 

Riistanhoitokulut

745

750

 

 

 

Metsäst.maid.vuokrasop.kulu

766

770

 

 

 

Majatoiminta

 

 

 

 

 

Majan tarvikkeet

20

200

 

 

 

Majan korjaus ja huolto

368

500

 

 

 

Jäsenmaksukulut

911

920

 

 

 

Muut kulut

72

100

Yhteensä

9 477

9 150

Yhteensä

7 580

8 068

 

 

 

 

 

 

   

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

 

 

Päätös

Esityksen mukainen

 
 
 

 
13 §
Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

 

Seuran jäsenmaksut  ollut  30 €/ v.  Liittymismaksu  20 eur seuran alueella asuneelta, alle 18 v ilmainen. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur. Talvikokous päättää

 

Johtokunnan esitys

 

Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudeksi 30 € ja esitetään alle 18 vuotiaan vieraspyytäjän kausimaksuksi 30 € jäsenen kiintiöstä ja jäsenen seurassa. Liittymismaksut ennallaan.

Päätös

 

Esityksen mukainen

 
14 §                                    
Seuran edustajat piirikokouksiin 

Päätös

Valittiin seuran puheenjohtaja ja sihteeri

 
 
 
16 §
Muut asiat

Keskusteltiin hirvivaroitusmerkeistä ja hirvien nuolukivien jakoperusteista.

-----
17 §
Kokouksen päätös
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös