rhy.fi
2022

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY

 

 

 

VUOSIKOKOUS/TALVIKOKOUS  2022                PÖYTÄKIRJA

 

Aika:             17.3.2022   klo 18.30

Paikka.         Ritjan keidas

Läsnä:          8 jäsentä

                       

1 §

Kokouksen avaus.

 

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

Jouni Tiainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

 

2 §

Kokouksen henkilövalinnat

 

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Potila, sihteeriksi Kimmo Virkkala , pöytäkirjantarkistajaksi Sampo Ahola ja Tommi Virkkala.

 

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu Lestijokilehdessä 10.3.2022 sekä seuran facebookissa .

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4 §

Toimintakertomus vuodelta 2021

 

Johtokunnan esitys

 

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta               

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja         Antero Ylitalo          

Jäsenet                               Erkki Ala-Kopsala

                                           Jani Willman             

                                           Markku Hangasmaa

                                           Seppo Lappi

                                           Ilari Rautiola

                                           Tommi Virkkala

                                           Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 21.4.2021 (teams – kokouksena) ja Kesäkokouksen 29.7.2021

Jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2021oli keskimäärin 388 kpl joista maksavia jäseniä oli noin 350 kpl, ja kunniajäseniä 8 kpl

uusia jäseniä seuraan tuli 7

Jäsenluetteloa ja sen reskontraa on päivitetty  

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, polttopuita toimitettiin lintutornille.     

 

 

 

 

 

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toiminta

Ampumajaosto

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä 

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa 

4 kpl Ilveksen lupaa haettu, ei saatu 

1 Karhun yhteislupa saatiin, Lupa käytetty

Suden kannanhoidollinen metsästystä ei ollut 

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa   

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys

-Yleisesti riistakannat normaalit,

-Metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla

-Hirvikanta, yhteislupa-alueella jaettiin 100 % myönnetystä 89,5 luvasta,

-määrästä jäi lupia käyttämättä, yhteisluvassa aikuisia 56/48 ja vasoja 66/48 ja TMS osuus aikuisia 31/29 ja     vasoja 34/27, jäävän kannan osalta suunta on selvästi laskeva

-Kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä 8 kpl, Kauriin osalta kanta-arvio on tasainen,

-Metsäpeuralle saatiin 1 naaraan kaatolupa, lupa käytettiin 2022 puolella

-Valkohäntäpeuroista hyvin vähän havainto ja kanta on pieni.

-Suurpeto havainnot etenkin susien jälkihavainnot yleisiä, kanta on kasvusuuntainen

-Karhukanta on pysynyt oletettavasti samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna.

-Pienpetojen verotus on hyvällä tasolla.

-Muu pienriista, etenkin rusakko kanta kasvanut voimakkaasti.   

-Tulevan kauden metsästystä suunnitellaan perinteisesti kesäkokouksessa  

 

Muu yleishyödyllinen toiminta

Korona epidemian haitatessa yleishyödyllistä toimintaa, kuten hirvipeijaiset, joita ei edelleenkään järjestetty.

mahdollistettiin talvinen lintutornille pääsy tallatun latu/ kelkkaura muodossa. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 

5 §

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

 

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteiden mukaisesti

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

6 §

Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

 

Päätös

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

7 §

Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

 

Vuonna 2021 ollut  Jouni Tiainen

Päätös

Valittiin yksimielisesti edelleen Jouni Tiainen jatkamaan

 

 

8 §

Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

 

Ollut 1 000 € per hlö/v

Päätös

Palkkiot säilytetään ennallaan

 

9 §

Johtokunnan jäsenten valinta

 

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa  puolet(4) jäsenistä.

 

Erovuoroiset  :Markku Hangasmaa, Kim Isoniemi, Seppo Lappi ja Tommi Virkkala.

Päätös

Entiset jatkaa

 

 

10 §

Toiminnan tarkastajien valinta

 

Vuonna 2021 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Entiset jatkaa

 

11 §

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle 2022 sekä tulo ja menoarvio.

 

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

·        Johtokunnan kokoukset tarvittaessa

·        Seuran sääntömääräiset kokoukset

·        Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä

·        Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään

·        Aktiivista maanvuokraus toimintaa

·        jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

·        Nuolukivet hankinta ja jako

·        Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa 

·        Haittalintujen hävittäminen

·        Pienpeto- ja loukkupyyntiä

·        Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään toimintaan  

 

 

 

RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

·        Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, laskentaa suoritetaan resurssin löytyessä. 

·        Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä osin kuin niitä pyydetään.    

 

 

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta)  

·        Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla

·        Hirvenmetsästys, joista omat kokoukset

·        Peuranmetsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään

·        Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin

·        Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa

·        Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin 

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

·        Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa

·        Ohjattua Haulikkoammuntaa

·        Ampumamajan kunnostusta

·        Hirvirata-ammunta harjoittelua

·        Kilpailutoimintaa

·        Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia   

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

·        Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan

·        kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

·        Pienpetojen pyyntikoulutusta

·        Metsästys- ja eränkäyntikerho tilanteen salliessa

 

 

 

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

·        Hirvipeijaiset v. 2022 järjestetään tilanteen salliessa (Alakylä)

·        Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!

·        Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin tai niiden järjestämiseen   

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

·        Johtokunta päättää 

 

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET

·        Maanvuokraus

·        Riistanhoito

·        Koulutus

·        Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

·        Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen

·         Vieraslupakorttien myynti

·         Kaatolupamaksujen myyntituotot

(käydään läpi talousarvio kuluvalle vuodelle)

TALOUSSUUNNITELMA

 

 

Tulot                                                                             Menot

 

Jäsenmaksutulot

7 500

Riistanhoito

700

Ampumatoiminta

100

Maanvuokrat

900

Vierasluvat

540

Ampumarata

1 000

 

 

Ampumaradan vuokra

248

 

 

Hirviluvat

400

Liittymismaksut

200

Jäsenmaksukulut

900

 

 

Karttapalvelut Mml

600

Hirvenpyynnin tuotot

 

Ilmoituskulut

300

Muut tuotot

200

Puh.joht ja siht.palkkio       

2 000

 

 

Ampumatoiminta

400

 

 

Kokouskulut kahvitus

350

 

 

Muut kulut

200

Tulot yhteensä

8 540

Menot yhteensä

7 998

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

 

 

Päätös

Päätös esityksen mukainen

 

 

12 §

Toholammin metsästysseuran ehdot uusien jäsenten ottamiseksi:

 

1.    Toholammin metsästysseuran alueella vakituisesti asuva henkilö (liittymismaksu ja jäsenmaksu)

 

2.    Toholammin metsästysseuran alueella vakituisesti asuva henkilö                  alle 18-vuotias (vain jäsenmaksu)

 

3.    Maanomistaja jäsen, maanomistaja voi asua myös muulla paikkakunnalla (Ilmaisjäsen) edellyttää min.10 ha. vuokrasopimusta

 

4.    Maanomistaja jäsenen perheen jäsenet, ko. jäsenen muulla paikkakunnalla asuvat, vanhemmat, puoliso, lapset, on oikeutettu metsästysseuran jäsenyyteen!          (korotettu liittymismaksu ja jäsenmaksu?)

 

5.    Maanomistaja alle 10 ha:n vuokrasopimuksella. muulla paikkakunnalla asuva. pääsee jäseneksi (liittymismaksu ja jäsenmaksu)

ei metsästysoikeuden luovutusoikeutta!     

 

6.    Maanomistajan metsästysoikeuden luovutus!

Maanomistaja voi luovuttaa vuokratun alueen (min.10 ha.) oman metsästysoikeutensa vain lähisukulaiselle, (esim. vanhemmat, puoliso, lapset, sisarukset)

-       maanomistaja voi luovuttaa 1 (yhden) metsästysoikeuden, eli kaikkia vuokrattuja alueita käsitellään 1(yhtenä) sopimuksena/metsästysoikeutena!  

-       Metsästysoikeuden luovutuksesta nauttiva on seuran jäsen,                                    Maanomistaja jäsenen statuksella. (ilmaisjäsen?)

-       metsästysoikeuden luovutus ei anna oikeutta metsästysoikeuden luovutuksen saajan perheenjäsenten jäsenyysoikeuteen.     

-       Maanomistaja menettää oman metsästysoikeutensa, metsästysoikeuden luovutuksen yhteydessä.

-       Lähisukulaisuuden metsästysoikeuden luovutus tapauksessa määrittää lopullisesti johtokunta.

 

Johtokunnan esitys, hyväksytään

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 

 

13 §

Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

 

Seuran jäsenmaksut  ollut  25€ +postikulut=yht. 27 €/v.  Liittymismaksu  20 eur seuran alueella asuneelta. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur.

 

Johtokunnan esitys

 

Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudeksi 30 € ja esitetään alle 18 vuotiaan vieraspyytäjän kausimaksuksi 30 € jäsenen kiintiöstä ja jäsenen seurassa. Liittymismaksut ennallaan.

Päätös

Esityksen mukainen

 

14 §

Seuran edustajat piirikokouksiin ja yhteyshenkilöt

 

Päätös

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuu

 

15 §

Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

 

Päätös

Osallistutaan

 

16 §

Muut asiat

-----

17 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua