rhy.fi
2024

Toimintasuunnitelma Vuodelle 2024               

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

·        Johtokunnan kokoukset tarvittaessa

·        Seuran sääntömääräiset kokoukset 

·        Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä 

·        Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään

·        Aktiivista maanvuokraus toimintaa

·        jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä 

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)  

·        Nuolukivet hankinta ja jako 

·        Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa!  

·        Haittalintujen hävittäminen

·        Pienpeto- ja loukkupyyntiä

·        Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään toimintaan   

 

 

RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

·        Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, Avustetaan riistanhoito yhdistystä, jos laskentaa suoritetaan, resurssin löytyessä.  

·        Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä osin kuin niitä pyydetään.     

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta)   

·        Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla

·        Hirvenmetsästys, joista oma virallinen kokous 

·        Valkohäntäpeuran metsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään

·        Metsäpeuran metsästys järjestetään 

·        Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin

·        Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa

·        Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin  

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

·        Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa 

·        Ohjattua Haulikkoammuntaa

·        Ampumamajan kunnostusta 

·        Hirvirata-ammunta harjoittelua

·        Kilpailutoimintaa

·        Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia   

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

·        Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan

·        kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

·        Pienpetojen pyyntikoulutusta

·        Metsästys- ja eränkäyntikerho

 

 

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

·        Hirvipeijaiset v. 2024 järjestetään tilanteen salliessa ()

·        Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!

·        Järjestetään ampuradalla siivous ja polttopuutalkoot keväällä! 

·        Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin tai niiden järjestämiseen  

·        Osallistutaan aktiivisesti Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointiin metsästykseen!   

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

·        Johtokunta päättää

  

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET 

·        Maanvuokraus

·        Riistanhoito

·        Koulutus 

·        Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito 

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

·        Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen

·         Vieraslupakorttien myynti

·         Kaatolupamaksujen myyntituotot 

TALOUSSUUNNITELMA

TULOT     MENOT      
  2023 tot 2024 ta   2023 tot 2024 ta  
Jäsenmaksut 7 784 7800 Henkilöstökulut 2000 2500  
Ampumatoiminta     Pankki-ja postikul 220 250  
Vierasluvat 402 500 Kokous-ja neuvot.kul 657 700  
Liittymismaksut 100 100 Huomionosoitukset 60    
      Koneet ja laitteet 138 150  
Hirvenpyyn.tuotot 3093 1000 Pr-toiminnan kulut 164 80  
Muut tuotot peijais 341 350 Muut kulut vars.toi 60 200  
Saadut lahjoitukset      Poistot rakennuks. 17 19  
Lupamaksutuottoja     Hirvijaht.maid.vuokr 1065 1200  
Osallist.maks.koiraki 90 150 Hirviluvat 120 120  
Rh-ydistyk.osuus melumittauksesta ampumarata 1/2   2210 Tornitarvikkeet,kilvet 384 200  
      Hirvipeijaiset ym. 1250 1200  
      Riistanhoitokulut 685 750  
      Palkin.koirakilpailut 273 250  
     

Metsäst.maid.vuokra

sopimus kulut

636 770  
     

Metsäsmajan tarvikkeet

24 200  
     

Majan korjaus-huolto

368 300  
     

Ampumarad. vuokra

248 248  
     

Jäsenmaksukulut

833 920  
     

Vakuutukset

160 160  
     

Ampumaradan melumittaus

  4420  
     

Muut kulut

128 100  
Yhteensä 11810 12110

Yhteensä

9618 14737  

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös