rhy.fi
2023

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle 2023 sekä tulo ja menoarvio.

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

·        Johtokunnan kokoukset tarvittaessa

·        Seuran sääntömääräiset kokoukset

·        Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä

·        Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään

·        Aktiivista maanvuokraus toimintaa

·        jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

·        Nuolukivet hankinta ja jako

·        Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa! 

·        Haittalintujen hävittäminen

·        Pienpeto- ja loukkupyyntiä

·        Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään toimintaan  

 

 

 

RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

·        Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, Avustetaan riistanhoito yhdistystä jos laskentaa suoritetaan, resurssin löytyessä.           

·        Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä osin kuin niitä pyydetään.     

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta)  

·        Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla

·        Hirvenmetsästys, joista oma virallinen kokous

·        Valkohäntäpeuran metsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään

·        Metsäpeuran metsästys järjestetään

·        Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin

·        Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa

·        Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin 

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

·        Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa

·        Ohjattua Haulikkoammuntaa

·        Ampumamajan kunnostusta

·        Hirvirata-ammunta harjoittelua

·        Kilpailutoimintaa

·        Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia  

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

·        Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan

·        kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

·        Pienpetojen pyyntikoulutusta

·        Metsästys- ja eränkäyntikerho

 

 

 

 

 

TIEDOTUDTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

·        Hirvipeijaiset v. 2023 järjestetään tilanteen salliessa ()

·        Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!

·        Järjestetään ampuradalla siivous ja polttopuutalkoot keväällä!

·        Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin tai niiden järjestämiseen   

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

·        Johtokunta päättää 

 

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET

·        Maanvuokraus

·        Riistanhoito

·        Koulutus

·        Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

·        Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen

  • Vieraslupakorttien myynti
  • Kaatolupamaksujen myyntituotot

(käydään läpi talousarvio kuluvalle vuodelle)

 TALOUSSUUNNITELMA

 

 

Tulot                                                        Menot

 

 

2022 tot.

2023

Ta

 

2022

toteutuma

2023

Ta

Jäsenmaksutulot

8505

8000

Henkilöstökulut

2 000

2 000

Ampumatoiminta

 

 

Pankki-ja postikulut

215

250

Vierasluvat

685

650

Kokous- ja neuvottelukulut

688

700

Liittymismaksut

80                                       

100

Huomionosoitukset

60

 

Hirvenpyynnin tuotot

 

 

Pr-toiminnan kulut

75

80

Muut tuotot peijaiset

370

400

Muut varsin.toimin.kulut

130

200

Saadut lahjoitukset

137

 

Poistot rakennuksista

19

19

 

 

 

Hirvijahtimaiden vuokrat

879

879

 

 

 

Hirviluvat

17

 

                                                             

 

 

Hirvipeijaiset ym.

615

700

 

 

 

Riistanhoitokulut

745

750

 

 

 

Metsäst.maid.vuokrasop.kulu

766

770

 

 

 

Majatoiminta

 

 

 

 

 

Majan tarvikkeet

20

200

 

 

 

Majan korjaus ja huolto

368

500

 

 

 

Jäsenmaksukulut

911

920

 

 

 

Muut kulut

72

100

Yhteensä

9 477

9 150

Yhteensä

7 580

8 068

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua